Mesiac úcty k starším

Autor: kouč <kouc007(at)azet.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 11. 03. 2016

Stáva sa už krásnou tradíciou, že v mesiaci októbri sa stretávame pri príležitosti Mesiaca úcty k straším.

Dňa 28.10.2015 prijali pozvanie starostu obce do kultúrneho domu naši občania nad sedemdesiat rokov. V slávnostnom príhovore starosta obce MVDr. Luděk Hamšík poďakoval všetkým prítomným za ich prácu vykonanú v prospech našej obce a zaželal im, aby si v pokoji užívali život v kruhu svojich najbližších, veľa zdravia a životného elánu do ďalších rokov života. Pozdraviť a poďakovať sa im prišli aj deti z materskej škôlky a základnej školy svojím kultúrnym programom. Pásmom ľudových piesní vystúpil ľudový súbor „Bežovčan“. Po kultúrnom programe prítomní dostali malý darček a podávalo sa občerstvenie. Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia, organizátorom, účinkujúcim, ale hlavne tým, ktorí prijali naše pozvanie. Je príjemné navzájom sa takto stretávať, vyjadriť úctu, priateľstvo a spolupatričnosť, pospomínať na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého.
800-Bežovce