Autor: kouč <kouc007(at)azet.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 09. 05. 2016Obec Bežovce Spoločný obecný úrad Štefánikova 23 073 01 Sobrance Podľa rozdeľovníka Naša značka Vybavuje Sobrance 101/2016 Ing. Rajzák 29.2016 86/2016 Vec: Správne konanie vo veci – žiadosť Juraj Dobó Bežovce č. 32 PSČ 072 53 o udelenie súhlasu k výrubu stromov na parcele č. 90 v katastrálnom území Bežovce – začatie správneho konania. - O z n á m e n i e o začatí konania a p o z v á n k a na miestne šetrenie. Žiadosťou doručenou na Obecný úrad Bežovce dňa 27.4.2016 požiadal Juraj Dobó Bežovce 32, PSČ 072 53 o udelenie súhlasu na výrub stromu: 1 ks orech na parcele č. 90 v katastrálnom území Bežovce z dôvodu, že strom / orechy / je od stavby vzdialený 0,5 m. Jeho koreň dvíha stavbu a konáre ju ohrozujú. Jeho vetvy sú poškodené a hrozí, že sa zlomia, čím je ohrozená bezpečnosť ľudí a poškodenie stavby.. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa. Na výrub sa vyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 3 z v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov / ďalej len zákon o OPaK /. Obec Bežovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veci ochrany drevín podľa § 2 písm. f/ zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 písm. d/ a h/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, že uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Súčasne Obec Bežovce na základe preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny / ďalej OPaK / zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou , ktoré sa uskutoční dňa 11.5.2016 / streda / o 1000 hod. so stretnutím na Obecnom úrade Bežovce. Do uvedeného termínu začiatku ohliadky v zmysle § 82 ods. 7 je možné na základe písomného, alebo elektronického potvrdenia na Obec Bežovce prejaviť záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, môžu pripomienky, námietky a stanoviská k predmetnému konaniu predložiť najneskôr na miestnom šetrení.. Na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať. Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Sobranciach. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. MVDr. Luděk Hamšík v. r. starosta obce Oznámenie sa doručí: .Juraj Dobó Bežovce 32, PSČ 072 53 Oznámenie sa zverejní: Dňa 29.4.2016 na internetovej stránke obce Bežovce: www.bezovce.sk