Vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície sociálny pedagóg

Autor: kouč <kouc007(at)azet.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 22. 01. 2017 

Základná škola s materskou školou, Bežovce 417

 

Vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície

sociálny pedagóg

 

Pozícia: Sociálny pedagóg

Dátum nástupu: 01.02.2017

Požiadavky:  Informácie o pracovnom mieste

 

Miesto výkonu práce:  ZŠ s MŠ Bežovce

Termín nástupu:           01.02.2017

 

Požiadavky na uchádzača

 

Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

·        V študijnom odbore sociálna pedagogika

·        V študijnom odbore sociálna práca

·        V študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,

·        V študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

 

Ďalšie požiadavky:

a)     Ovládanie štátneho jazyka

b)    Spôsobilosť na právne úkony

c)     Vek nad  18 rokov

d)    Zdravotná spôsobilosť

e)     Bezúhonnosť

 

Zoznam požadovaných dokladov:

·        Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·        Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,

·        Motivačný list

·        Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

·        Výpis z registra trestov,  nie starší ako tri mesiace,

·        Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

 

Do 20. januára 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.  Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Žiadosti zasielať na adresu:

 

ZŠ s MŠ Bežovce s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

Číslo výberového konania:  VK 1/2017 – SP

 

Kontaktné údaje:

 

Základná škola s materskou školou Bežovce 417, 072 53  Bežovce

http:// zsbezovce.edupage.org