Zverejnenie zámeru prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Autor: kouč <kouc007(at)azet.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 21. 02. 2017 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

 

Obec Bežovce so sídlom Bežovce č. 184 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

 

zámer prenájmu svojho majetku, a to:

 

-        nebytových priestorov v budove zdravotného strediska v prvom nadzemnom podlaží súpisné číslo 111, parcela č. 358 v registri  „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2  v katastrálnom území Bežovce, obec Bežovce, zapísaného na LV č. 1303.

 

 

Nájomcovi:Mgr. Hana Gombošová,lekárnik, bydlisko 072 31  Vinné č. 146,IČO: 32686102

 

 

 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

 

snaha o dostupnosť lekárnických služieb hneď po prvej návšteve lekára občanov obce a blízkeho okolia a tým zníženie cestovných nákladov pre obyvateľov. Zároveň prenájmom uvedených priestorov sa prispeje k efektívnemu využívaniu majetku obce.