Vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície sociálny pedagóg

Autor: kouč <kouc007(at)azet.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 07. 08. 2017Základná škola s materskou školou, Bežovce 417
Vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície
sociálny pedagóg
Pozícia: Sociálny pedagóg
Dátum nástupu: 01.09.2017
Požiadavky: Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ Bežovce
Termín nástupu: 01.09.2017
Požiadavky na uchádzača
Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa • V študijnom odbore sociálna pedagogika • V študijnom odbore sociálna práca • V študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku, • V študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.
Ďalšie požiadavky: a) Ovládanie štátneho jazyka b) Spôsobilosť na právne úkony c) Vek nad 18 rokov d) Zdravotná spôsobilosť e) Bezúhonnosť
Zoznam požadovaných dokladov: • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania • Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe, • Motivačný list • Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, • Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu. Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: Do 21. augusta 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Žiadosti zasielať na adresu: ZŠ s MŠ Bežovce s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Číslo výberového konania: VK 2/2017 – SP Kontaktné údaje: Základná škola s materskou školou Bežovce 417, 072 53 Bežovce http:// zsbezovce.edupage.org