Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982

VYHLÁSENIE VOĽBY hlavného kontrolóra obce Bežovce

Vydané dňa 13. 10. 2016 | 398x prečítané | Zdieľať

Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 88/2016 OZ zo dňa 16.09.2016 schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Bežovce a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Bežovce a náležitosti prihlášky.


Obecné zastupiteľstvo Bežovce:
Vyhlasuje:
V zmysle § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 29.11.2016 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bežovce.
U r č u j e p o d m i e n k y :
- Vzdelanie : ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- Bezúhonnosť: preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- Pracovný úväzok: O,36
- Prax: v ekonomickej a kontrolnej činnosti vo verejnej správe minimálne 5 rokov
- Znalosť základných noriem samosprávy a právnych predpisov upravujúcich činnosť územnej
samosprávy - Výkon funkčného obdobia hlavného kontrolóra na 6 rokov (obdobie 2017-2022)
Súčasťou prihlášky je profesijný životopis a overená fotokópia dokladu o vzdelaní.
Spôsob voľby hlavného kontrolóra
1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 19.10.2016 (minimálne 40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce Bežovce a na internetovej stránke www.bezovce.sk

2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. 16.11.2016 v zalepenej obálke na adresu:

Obec Bežovce
072 53 Bežovce č. 184
S označením
„Voľby hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

3. Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 10 minútová prezentácia.

4. Voľby sa konajú verejným hlasovaním na zasadnutí obecného zastupiteľstva Bežovce, ak poslanci OZ nerozhodnú inak.

5. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.

6. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť pracovnú zmluvu, najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

7. Pracovný úväzok O,36

Postavenie hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obce podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich , kontrolných, alebo dozorných orgánom právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, literárnu alebo umeleckú činnosť.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.11.2016. Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami najneskôr do 16.11.2016 na adresu: Obec Bežovce, č. 184, 072 53 Bežovce
Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka na ktorej sa spresní čas a miesto konania voľby.

Marek Leitner v.r.
zástupca starostu obce
| Autor: kouč | Informační e-mailVytisknout článek
Foto

Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.