Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982

O z n á m e n i e

Vydané dňa 15. 11. 2016 | 183x prečítané | Zdieľať

Naša značka
Vybavuje Sobrance


254/2016
Mgr. Nagyová 15.11.2016
191/2016
Vec: Správne konanie vo veci – žiadosť Juraj Sabo-Balog Bežovce 290, 072 53 o udelenie súhlasu k výrubu stromov na parcele č. 913 v katastrálnom území Bežovce – začatie správneho konania. - O z n á m e n i e o začatí konania a p o z v á n k a na miestne šetrenie.
Žiadosťou doručenou na Obecný úrad Bežovce dňa 26.10.2016 požiadal Juraj Sabo-Balog Bežovce 290, 072 53 o udelenie súhlasu na výrub drevín - 2 ks smrek na parcele č. 913 v katastrálnom území Bežovce z dôvodu, že jeden strom je chorý a hrozí jeho spadnutie a druhý strom je poškodený. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa. Na výrub sa vyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 3 v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov / ďalej len zákon o OPaK /. Obec Bežovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veci ochrany drevín podľa § 2 písm. f/ zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 písm. d/ a h/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, že uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Súčasne Obec Bežovce na základe preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny / ďalej OPaK / zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční

dňa 28.11.2016 / pondelok / o 0930 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade Bežovce. Do uvedeného termínu začiatku ohliadky v zmysle § 82 ods. 7 zákona o OPaK je možné na základe písomného, alebo elektronického potvrdenia na Obec Bežovce prejaviť záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, môžu pripomienky, námietky a stanoviská k predmetnému konaniu predložiť najneskôr na miestnom šetrení. Na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať. Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Sobranciach. Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
MVDr. Luděk Hamšík v. r. starosta obce
Oznámenie sa doručí: Juraj Sabo-Balog Bežovce 290, 072 53

Oznámenie sa zverejní: Dňa 15.11.2016 na internetovej stránke obce Bežovce: www.bezovce.sk
| Autor: kouč | Informační e-mailVytisknout článek
Foto

Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.