Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982

Výberové konanie na obsadenie funkcie Pedagogického asistenta

Vydané dňa 03. 01. 2017 | 441x prečítané | Zdieľať

 

 

Základná škola s materskou školou, Bežovce 417

 

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

Pedagogického asistenta

 

Kvalifikačné predpoklady

 

Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:

 

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,

• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,

• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,

• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,

• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,

• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

 

Úplné stredné odborné vzdelanie

• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,

• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,

• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016

 

Ďalšie predpoklady:

a) ovládanie štátneho jazyka,

b) spôsobilosť na právne úkony,

c) vek nad 18 rokov,

d) zdravotná spôsobilosť,

f) bezúhonnosť,

g) výhodou je ovládanie materinského jazyka detí z MRK.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,

 motivačný list,

 kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

 výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,

 súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

 

Do 20. januára 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na adresu:

ZŠ s MŠ, Bežovce 417, 072 53  Bežovce , s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Číslo výberového konania:

VK 1/2017 - AST

 

| Autor: kouč | Informační e-mailVytisknout článek
Foto

Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.