Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982

Zverejnenie zámeru priameho odpredaja pozemku

Vydané dňa 17. 02. 2017 | 374x prečítané | Zdieľať

 

Obec Bežovce so sídlom Bežovce č. 184 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Bežovciach č. 101 zo dňa 13.12.2016 zverejňuje :

 

zámer priameho odpredaja svojho majetku a

výzvu na predloženie cenových ponúk

 

na odkúpenie

-        pozemku parcela reg.C-KN č. 1305/32 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 2873 m2

v katastrálnom území Bežovce, obec Bežovce.

 

Minimálna cena, za ktorú Obec Bežovce ponúka na predaj vyššie uvedené nehnuteľnosti - pozemok   je stanovená vo výške 8.700,-EUR (slovom: Osemtisícsedemstoeur)

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

1.     Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Bežovciach alebo poštou na adresu Obecný úrad Bežovce č. 184 PSČ 072 53, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Bežovciach najneskôr  06.03.2017 do 12,00 hodiny.

2.     Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – pozemok parcela reg. C-KN č. 1305/32 druh pozemku zastavaná plocha o výmere o výmere 2873 m2“ – Neotvárať!“

3.     Cenová ponuka musí obsahovať:

a)     označenie záujemcu:

         fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav  Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

         právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

b)    označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

c)     výška cenovej ponuky,

d)    ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

e)     čestné vyhlásenie záujemcu:

         fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Bežovce,  poslancom Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Bežovce, zamestnancom Obce Bežovce, hlavným kontrolórom Obce Bežovce, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.

         právnickej osoby, že nie je právnickou osobou, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starosta obce Bežovce, poslanec Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Bežovce, zamestnanec Obce Bežovce, hlavný kontrolór Obce Bežovce, ani blízka osoba vyššie uvedených osôb.

f)     súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie.

4.     Obec Bežovce si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť.

5.     Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Komisia predloží cestou starostu obce svoje závery Obecnému zastupiteľstvu v Bežovciach, ktoré schvaľuje prevod vlastníctva. Závery komisie majú pre Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach len odporúčací charakter.

 

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 056-6590219 alebo osobne na Obecnom úrade v Bežovciach kontaktná osoba: MVDr. Luděk Hamšík, starosta obce.

 

 

 

 

 

 

 

| Autor: kouč | Informační e-mailVytisknout článek
Foto

Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.