Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky ZŠ s MŠ v Bežovciach

19.03.2019 komentáre

        Obec   B E Ž O V C E,     072 53   Bežovce  č. 184                  

___________________________________________________________________________

 

Zriaďovateľ OBEC BEŽOVCE v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 596/2003 Z. z.“) a ustanovenia § 5 zákona   č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje dňom 20.03. 2019 výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základnej školy s materskou školou  v Bežovciach č. 417

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c), a d) a § 34 ods. 2 písm. a), b), a c) zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy  v zmysle Vyhlášky  č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • absolvovanie prvej atestácie  alebo jej náhradnej formy /absolvovanie druhej kvalifikačnej skúšky vítané/,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

Iné kritéria a požiadavky:

 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť, riadiace a organizačné schopnosti.

 

Zoznam dokladov,  ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy
 • doklad o bezúhonnosti *
 • potvrdenie pedagogickej praxi,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľ a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace),
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona  č. 18/2018   z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods 7. písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.

 

 

*na účel preukázania bezúhonnosti podľa §3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.  o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Prihlášky  do výberového konania zasielajte spolu s požadovanými dokladmi v termíne do 15.04.2019  na adresu zriaďovateľa:  OBEC BEŽOVCE, 072 53 Bežovce č. 184 v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom „VK  + názov školy -   NEOTVÁRAŤ“.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.  Prihlášky zaslané po termíne  sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo deň osobného doručenia na úrad.  

 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne,  najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

Bežovce  dňa  19. 03. 2019                                                           

 

 

 

                                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík

                                                                                                                       starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diskusia

 

nový článok ?

12.06.2024
 

nový článok ?

12.06.2024
 

nový článok ?

12.06.2024
 

Oznam o prerušení distribúcie ... ?

12.06.2024
 

Informačný leták - Čo robiť v... ?

11.06.2024
 

Oznámenie o vyhlásení výberového ... ?

01.03.2024
 

Informačný plagát - Miestne... ?

03.01.2024
 

Turnaj v stolnom tenise ?

18.12.2023
 

Informačný plagát - Spolu pre komunity ?

19.10.2023
 

Informačný plagát - cesty ?

22.09.2023
 

Oznámenie o vyhlásení výberového... ?

11.09.2023
 

Pozvánka - Obecné dožinkové... ?

18.08.2023
 

Oznam - vývoz nebezpečného odpadu ?

09.08.2023
 

Oznam ?

07.06.2023
 

Pozvánka ?

12.05.2023
 

Pozvánka ?

09.05.2023
 

Oznam ?

03.04.2023
 

Oznámenie o začatí kolaudačného... ?

13.03.2023
 

Zámer priameho odpredaja majetku ?

10.02.2023
 

Oznam - vývoz nebezpečného odpadu ?

08.02.2023
 

Protest " Mestám a obciam zhasína... ?

26.01.2023
 

Referendum 2022 - podanie žiadosti o... ?

05.12.2022
 

Referendum 2022 - voľba poštou ?

14.11.2022
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí... ?

30.10.2022
 

Mesiac úcty k starším ?

26.10.2022
 

Vybavenie počítačovej učebne... ?

14.10.2022
 

Oznam - prerušenie dodávky elektrickej... ?

08.09.2022
 

Pozvánka ?

31.08.2022
 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku ... ?

30.06.2022
 

Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce ?

28.06.2022
 

THE RACE NIGHT 2022 ?

07.06.2022
 

Oznámenie Okresného úradu Michalovce ?

01.06.2022
 

Pozvánka ?

25.05.2022
 

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti ?

23.05.2022
 

?

19.05.2022
 

OZNAM ?

28.03.2022
 

Oznam - vakcinácia líšok proti besnote ?

23.03.2022
 

Oznámenie o plánovanom výrube... ?

14.03.2022
 

Dočasná uzávierka cesty III. triedy -... ?

11.03.2022
 

Finančná pomoc ?

02.03.2022
 

Humanitárna pomoc ?

01.03.2022
 

Opatrovanie seniorov ?

03.02.2022
 

Modernizácia kamerového systému v obci... ?

04.01.2022
 

Oznam - vývoz jedlých olejov ?

04.11.2021
 

Súťaž ?

23.07.2021
 

Oznam o poplatku za RT - PCR test a... ?

07.07.2021
 

Obvodová súťaž DHZ ?

29.06.2021
 

Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce ?

28.06.2021
 

Oznam - mobilná očkovacia služba pre... ?

04.05.2021
 

Informačný plagát ?

26.03.2021
 

Rozhodnutie o obnovení prezenčnej formy... ?

26.02.2021
 

Sčítanie obyvateľov 2021 ?

19.02.2021
 

Systematická kontrola dodržiavania... ?

15.01.2021
 

Oznam - elektronické objednávanie na... ?

11.01.2021
 

Oznam - odberové miesto na testovanie... ?

26.11.2020
 

Oznam ?

23.11.2020
 

Oznam ?

18.08.2020
 

Tlačová správa - Sčítanie... ?

13.08.2020
 

Výzva ?

23.06.2020
 

pokyn na zabezpečenie dôkladného... ?

26.05.2020
 

oznámenie o obnovení školského... ?

26.05.2020
 

Výsledky volieb do Národnej rady SR v... ?

02.03.2020
 

Oznam - ordinačné hodiny na ZS ?

07.02.2020
 

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej... ?

01.02.2020
 

Africký mor ošípaných - oznam ?

18.12.2019
 

Zámer odpredaja obecného pozemku 2019 ?

17.10.2019
 

Gazdovský víkend 2019 ?

16.08.2019
 

Výberové konanie - učiteľ materskej... ?

06.08.2019
 

Výberové konanie - pedagogický... ?

06.08.2019
 

Výberové konanie - špeciálny... ?

06.08.2019
 

Pozvánka - Gazdovský víkend 2019 ?

30.07.2019
 

Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce... ?

09.07.2019
 

informácie pre chovateľov psov ?

19.06.2019
 

Obvodová súťaž DHZ ?

29.05.2019
 

Stavanie mája ?

09.05.2019
 

Brigáda - oplotenie detského ihriska ?

09.05.2019
 

Výberové konanie na funkciu... ?

19.03.2019
 

10. ročník párania peria ?

06.03.2019
 

Pozvánka na prednášku o domácom... ?

18.02.2019
 

Usmernenie pri postupe registrácie... ?

23.01.2019
 

Slávnostné rozsvietenie vianočného... ?

10.12.2018
 

Oznámenie o začatí územného konania ?

06.12.2018
 

Oznam - pošta Bežovce ?

23.11.2018
 

Registrácia chovov ošípaných ?

23.11.2018
 

Oznam ?

23.11.2018
 

Výsledky volieb v obci Bežovce vo... ?

11.11.2018
 

Mesiac úcty k starším ?

08.11.2018
 

Zmena - otváracia doba lekárne ?

17.09.2018
 

Gazdovský víkend ?

04.09.2018
 

Projekt: Predchádzanie vzniku... ?

17.07.2018
 

Výzva ?

06.07.2018
 

Výzva na predkladanie ponúk ?

03.07.2018
 

Výzva na predkladanie ponúk ?

03.07.2018
 

Oznam predsedu KSK ?

29.06.2018
 

Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce... ?

28.06.2018
 

Výzva ?

27.06.2018
 

Oznam pre chovateľov ošípaných ?

26.06.2018
 

Výzva ?

15.05.2018
 

Prvo májova vatra ?

29.04.2018
 

9.ročník párania peria ?

22.02.2018
 

SILVESTER 2017 ?

07.01.2018
 

Slávnostné rozsvietenie vianočnej... ?

18.12.2017
 

Mesiac úcty k starším ?

23.11.2017