Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982

Zverejňovanie objednávok

Povinne zverejňované údaje

 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 – zverejní obec vyvesením na úradnej tabuli v obci – zásada- prístupná verejnosti

-zverejnený spôsobom v obci obvyklým

1)Právomoci a kompetencie obce

 

a)      SPỘSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Bežovce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23. a 24. 11. 1990.

 

b)      PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce sú stanovené:

-          Ústavou Slovenskej republiky ( najmä čl. 64-71)

-          Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( najmä  §4, §11 ods. 4 a § 13 zákona)

-          Platným právnym poriadkom SR

-          Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti ( čl.68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

2) Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Bežovce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Bežovce je  predstaviteľom a najvyšším orgánom obce , ktorého volia obyvatelia obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány ( podľa potreby)

- obecná rada

- komisie obecného zastupiteľstva a to:

- komisia finančná  a správu obecného majetku

- komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

- komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti

- komisia životného prostredia, zelene, ochrany poriadku a verejných prác

- komisia dopravy, požiarnej ochrany, civilnej obrany a BOZP

- komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií obce

Obecný úrad v Bežovciach  sa člení na nasledujúce oddelenia

- ekonomické

- daňové

- matričné

- terénnu   sociálnu prácu

Osobitné postavenie  medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Bežovce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

3) Informácie o spôsobe získavania informácií

Informácie možno získať na Obecnom úrade Bežovce v čase úradných hodín a to buď ústne, písomne, faxom alebo elektronickou poštou

4) Informácie o spôsobe podávania žiadosti, návrhov , podnetov a sťažností a o postupe    

    obce pri ich vybavovaní

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1)      Poštou na adresu obce: Obec Bežovce, 072 53 Bežovce č.184

2)      Osobne v kancelárii obecného úradu Bežovce v úradných hodinách

 

Obec Bežovce postupuje pri vybavovaní v súlade so zákonom č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

 

5) Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

 

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1)      Poštou na adresu obce: Obec Bežovce, 072 53 Bežovce č.184

2)      V kancelárii obecného úradu Bežovce v úradných hodinách

 

6) Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb vo vzťahu k obci:

 

-          Zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení

-          Zákon č. 138/1991 Zb. O majetku obcí

-          Zákon č. 346/1990 Zb. O voľbách do orgánov samosprávy obcí

-          Zákon č.416/2001 Z.z. O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky

-          Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

-          Zákon č.552/2003 Z.z. O výkone práce vo verejnom záujme

-          Zákon č. 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých zamestnaní pri výkone práce vo verejnom záujme

-          Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce

-          Zákon č.124/2006 Z..z. O bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci

-          Zákon č.71/1967 Zb. O správnom konaní

-          Zákon č.9/2010 Z.z. O sťažnostiach

-          Zákon č. 395/2002 Z.z. O archívoch a registratúrach

-          Zákon č.253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch starstov obcí a primátorov miest

-          Zákon č.211/200 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám

-          Zákon č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov

-          Zákon č.154/1994 Z.z. O matrikách

-          Zákon č.599/2001 Z.z. Osvedčovaní podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami

-          Zákon č.372/1990 Zb. O priestupkoch

-          Zákon č. 223/2001 Z.z. O odpadoch

-          Zákonč.25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní

-          Zákon č. 523/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy

-          Zákon č.583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

-          Zákon č.431/2002 Z.z. O účtovníctve

-          Zákon č. 563/2009 Z.z. O správe daní( daňový poriadok) – platí od 1.1.2012

-          Zákon č. 582/2004 Z.z. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

-          Zákon č.145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch

-          Zákon č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve

-          Zákon č.17/2004 Z.z. O poplatkoch za uloženie odpadov

-          Zákon č.597/2003 Z.z. O financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

-          Zákon č.448/2008 Z.z. O sociálnych službách

-          Zákon č.131/2010 Z.z. O pohrebníctve

-          Ústavný zákon 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení

-          Zákon č.116/1990 Zb. O nájme a podnájme nebytových priedtorov

-          Zákon č.85/1990 Zb. O petičnom práve

-          Zákon č.365/2004 O rovnakom zaobchádzaní ( antidiskriminačný zákon)

-          Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ( kvôli obchodným verejným súťažiam)

-          Zákon č.357/2015Z.z. O finančnej kontrole a audite

 

7) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony

 

1)      Poplatok za úkon alebo konanie na obecnom úrade ( ďalej len OcÚ) s vydaním rozhodnutia, povolenia, záväzného stanoviska a vyjadrenie nazahrnutého v sadzobníku zákona o spávnych poplatkoch                                                                                                                      6,50 €

2)      Poplatok za potvrdenie o určení súpisného čísla a za potvrdenie k majetkoprávnym úkonom  3,30 €

3)      Vydanie iných potvrdení nezahrnutých v sadzobníku správnych poplatkov                               1,00 €

4)      Vyhotovenie fotokópie A4                                                                                               0,10 €

5)      Faxovanie – 1 strana                                                                                                         0,35€

6)      Za prenájom kultúrneho domu na účely tanečnej zábavy, diskotéky, plesu, osláv životného jubilea, svadby, inej podobnej akcie                                                                                                     35,00€

7)      Za prenájom kultúrneho domu na predajné účely                                                            80,00€

8)      Za prenájom kultúrneho domu na predvádzacie akcie                                                             3,50€/hod

9)      Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase                                                                        2,00 €

10)  Poplatok za údržbu cintorína                                                                                       3,00€/ RD

11)  Poplatok za prenájom domu smútku                                                                         10,00€/deň

 

8) Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

 

Podľa aktuálnych nákladov.

 

9) Zbierky zákonov SR

 

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na Obecnom úrade  Bežovce.

 

10) Všeobecné záväzné nariadenia obce

 

-Návrhy VZN:

Podľa : §5 ods. 2 písm. c) a ods. 8 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

-Schválené VZN obce- podmienka účinnosti

Podľa : § 6 ods. 8 a 9.  zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

-Všetky platné VZN obce

Do VZN obce Bežovce možno nahliadnuť v úradných hodinách na obecnom úrade Bežovce.

 

11) Termíny zasadnutia OZ a návrhu programu OZ

 

1x štvrťročne

 

12) Zápisnice zo zasadnití OZ, údaje o dochádzke na zasadnutia OZ a o hlasovaní poslancov

 

Zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené na webovej stránke obce Bežovce.

 

 

                       

Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.