Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Reformovaná kresťanská cirkev v Bežovciach

Bežovce 41, 072 53,
č.t.: 0042156/6590228
reformata@bezovce.sk

  Minulosť zboru   Súčasnosť zboru   Diskusia   Úvahy

Úvahy na každý deň

Úvahy 2005
Február
  Marec
  Apríl
  Máj

Február

Po: Ut: St: Št: Pi: So: Ne:
  1
Tatiana
2
Erik Erika
3
Blažej
4
Veronika
5
Agáta
6
Dorota
7
Vanda
8
Zoja
9
Zdenko
10
Gabriela
11
Dezider
12
Perla
13
Arpád
14
Valentín
15
Pravoslav
16
Ida
17
Miloslava
18
Jaromír
19
Vlasta
20
Lívia
21
Eleonóra
22
Etela
23
Roman
24
Matej
25
Frederik
26
Viktor
27
Alexander
28
Zlatica
           
1. február
Utorok
Text: Ev.Luk.7:18-35.Viera potrebuje vždy posilnenie.
Aj viera tak veľkého svedka, akým bol Ján Krstiteľ, sa ocitla v kríze a to v dôsledku vonkajšieho ohrozenia ( je vo väzení).Je Ježiš, o ktorom vydal svedectvo, tým "mocnejším", keď mocní tohto sveta - v Jánovom prípade Herodes -väznia Božích svedkov? Ale v pochybnostiach netreba rezignovať, ale pýtať sa samého Ježiša. Len On môže pochybnosti odstrániť. On tak robí a to nielen v Jánovom prípade. Ježišova odpoveď prináša uistenie (v.22-23), ale nie tak, žeby vylúčila osobné rozhodnutie. Ježiš sám neodsudzuje - a aj iným v tom bráni -pochybnosti Jánove, oceňuje jeho službu proroka, ktorý volal k vstupu do Božieho kráľovstva. Aj my doň vierou vchádzajme a nebuďme, ako rozpustilé detí, ktoré si vždy výhovorku nájdu, ak nechcú poslúchať. Pane daj, aby sme sa vždy k Tebe obracali so svojimi otázkami a v Tvojom Slove hľadali a nachádzali posilnenie svojej viery.
Amen.

naspäť2. február
Streda
Text: Ev.Luk.7:36-50. Komu sa viac odpúšťa, viac miluje.
Farizej pozve Ježiša a ten pozvanie prijme. On príjme aj tvoje pozvanie. Ale keď pozveme Ježiša len zo slušnosti a povinnosti, tam to nemusí dopadnúť dobre. Hriešna žena nebola pozvaná, ale vie a to z vnútornej túžby, že sa k Ježišovi musí dostať, lebo vie, že už iba On jej, v jej núdzi, môže pomôcť. Slušnosť a láska nie je to isté. Tam, kde je vzťah k Ježišovi určovaný len slušnosťou, tam je obyčajne málo lásky a tam je aj malá, alebo vôbec žiadna, túžba po odpustení. Láskou prejavený vzťah k Ježišovi vyviera však z poznania vlastnej stratenosti a z viery, že len Ježiš mi môže odpustiť a dať milosť a silu k novému životu. Tam môže z Ježišových úst počuť každý, kto mnoho miluje: "Odpúšťajú sa ti hriechy a tvoja viera ťa zachránila. Ako ináč môžeme Ti, náš Pane, vyjadriť vďačnosť za dar Tvojho odpustenia, než láskou a vernosťou?
Amen.

naspäť3. február
Štvrtok
Text: Ev.Luk.8:1-15.Prinesie zvestované Slovo úrodu?
Ježiš spolu s dvanástimi, zvestuje zvesť o kráľovstve Božom. Ale nielen muži, ale aj ženy (a to vo vtedajšej dobe nebolo vôbec samozrejmé), sa na tejto práci podieľajú. Z lásky k Ježišovi a z vďačnosti za uzdravenie, slúžia Ježišovi a Jeho veci, svojím majetkom a obeťami. Ale prinesie táto práca ovocie primerané vynaloženej námahe? Oni si možno túto otázku ani nekladú. Sú ako hospodár - rozsievač, ktorý pri sejbe nemá 100% -nú istotu, že úroda bude a predsa seje v nádeji, že jeho práca nie je daromná. Zvestovanie Slova je tiež rozsievanie, kde síce nie každé semienko sa ujme, ale to, čo sa ujme, prinesie až 100 násobnú úrodu. My máme len verne rozsievať. Boh je ten, ktorý dáva vzrast (por.1.Kor.3:5-10.) Prosíme Ťa Pane, aby si vzbudil cirkvi verných kazateľov a ich službu požehnával, aby zvestované Slovo sa ujímalo a prinášalo ovocie.
Amen.

naspäť4. február
Piatok
Text: Ev.Luk.8:16-21."Sviecou mojím nohám je Tvoje Slovo..."( Ž.119:105.).
Slovo Božie je prirovnané svetlu. Ale nie je to svetlo reflektorov, ktoré oslepí, ani svetlo ohňostroja, ktoré očarí, v ktorom sa pokocháme, odídeme a všetko zostáva pri starom, ale je to svetlo sviece, ktorú zapálime v tme a v tme už netápame, ale to svetlo nám dovolí sa zorientovať, už vieme ktorým smerom sa máme vydať, aby sme nenarazili, ale šli tam kam ísť treba. Ale to svetlo sa nesmie dostať pod nádobu, lebo zhasne a prestane svietiť na cestu a my, ale i tí okolo nás, sa znovu ocitnú v tme.- Len to svetlo Božieho Slova nás napr. naučí i tomu, že príbuzenecké zväzky, ktoré majú svoju hodnotu, nemôžu a nesmú prekryť to spoločenstvo, ktoré vzniká počúvaním a zachovávaním Božieho Slova. Tak sa totiž rodíme do spoločenstva rodiny Božích dietok. Patríš tam aj ty? Ďakujeme Ti Pane za svetlo Tvojho Slova. Daj, aby sme si ho strážili a ním si dali svietiť na cestu života a tak nezablúdili.
Amen.

naspäť5. február
Sobota
Text: Ev.Luk. 8:22-25.Ježišovo Slovo premáha strach a obnovuje dôveru.
Ježišovi učeníci vstupujú spolu s Ježišom do jednej lode a spolu s Ním sa plavia na druhý breh. Ale ani táto loď nie je uchránená pred víchricou. Aj tam prichádzajú rôzne búrky a aj nám ,tak ako vtedy Jeho učeníkom sa zdá, že je všetkému koniec. Ale učeníci by mali vedieť, že i tam, kde sa všetko javí stratené, je ešte jedno východisko: modlitba- volanie, ako výkrik úzkosti k tomu, ktorý pokojne spí a neprepadol zúfalstvu, ako my. Odpoveďou na takéto modlitby je Jeho mocné Slovo, ktoré vie premôcť všetky búrky a nastáva "utíšenie", nielen mora, ale aj duše a srdca. Ale s pomocou prichádza aj výčitka: "Kde je vaša viera?" Ale my zisťujeme, že nie naša viera nás oslobodila od strachu, ale Jeho Slovo, ktoré túto vieru obnovuje a posilňuje. Buď mu za to vďaka. Ďakujeme Ti Pane, že Tvoje mocné Slovo môže utíšiť všetky naše búrky. Daj, by sme mu stále verili.
Amen.

naspäť6. február
Nedeľa
Text: Ev.Luk.8:40-48. Viera sa nevzdáva, ale ani nemôže zostať natrvalo utajená.
Ježiš sa vrátil z pohanského prostredia späť na Izraelské územie. Raz sa vráti i k nám v sláve. Dobré bude, ak i o nás bude platiť to, čo o vtedajšom zástupe: "Všetci Ho už čakali". Zo zástupu vystupuje pred Ježiša najprv muž, menom Jairos, predstavený synagogy, ale keď je človek v núdzi, ustupuje do úzadia jeho postavenie. Jediným, hodným slávy stále, je Ježiš. Pred Ním padá na svoju tvár Jairos a prosí Ho, aby prišiel do jeho domu a zachránil mu dcéru pred smrťou. Ježiš ide...Ale medzitým neznáma žena, ktorá chce zostať v tajnosti, ale túži po uzdravení a vie, že sa to stane i len keď sa Ho dotkne, dotkne sa Ho a je uzdravená. Ale vec sa nedá zatajiť, veď viera nie je mágia a nemôže zostať v tajnosti natrvalo. Priznáva sa a jej veľká túžba a viera, ktorá sa nedala odradiť ničím, ju priviedla k Ježišovi a tak k uzdraveniu. Ježiš každému, kto s takouto vierou k Nemu prichádza, povie: "Tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!". Daj nám Pane, aby sme bojovali dobrý boj viery až dokonca a tak uchvátili večný život, ku ktorému si nás povolal.
Amen.

naspäť7. február
Pondelok
Text: Ev.Luk.9:11-17.Ľud,ktorý nasleduje Ježiša, nezahynie ani na pustom mieste.
Ježiš na púšti odmietol pokušiteľský diablov návrh urobiť chleby z kameňov s odôvodnením, že človek nebude žiť samým chlebom(4:4.).Dôležitosť chleba neznevážil, ale nezrušil slovo o údele človeka po páde, že v potu tvári bude jesť svoj chlieb (1.Mojž.3:19). Teraz však, ľudu, ktorý Ho nasleduje, nedá zahynúť ani na pustom mieste, ale chlieb, ktorý mu učeníci darovali, rozmnoží tak, že sa všetci nasýtili. Predtým však ešte učeníkom pripomenie, že starosť o chlieb pre ľudí má byť ich starosťou(v.13.),lenže i oni, tak ako my dnes, vedia, že je to nad ich sily, ale keď to, čo majú odovzdajú Jemu a On to požehná, ujde sa všetkým. Veď chleba je dosť pre všetkých, ale ak sa ho niektorým nedostáva, tak len preto, že nie je spravodlivo rozdelený. Kto prijal Ježiša ako chlieb života a živí svoju dušu Jeho Slovom -chlebom k životu večnému, prijíma i každodenný chlieb z Jeho ruky a má sa s ním vedieť deliť s potrebnými a núdznymi. Ďakujeme Ti, Otče nebeský za každodenný chlieb. Ty nám ho požehnávaj a uč nás sa i s týmto darom, ako aj so všetkým čo máme, deliť s potrebnými.
Amen.

naspäť8. február
Utorok
Text: Ev.Luk.9:7-9,18-27.Kto je Ježiš?
Túto otázku si so znepokojením kladie i Herodes. Ale k správnej odpovedí nevedie iná cesta, než cesta viery a to pre všetkých. Veď aj mienka zástupov - ako to vyplýva z toho, čo učeníci Ježišovi vravia -je pestrá. Odpovede sú viac-menej lichotivé, ale žiaľ ani jedná pravdivá. Jedine Peter, vyjadrujúci aj odpoveď ostatných apoštolov, odpovedá správne. Ale aj on nie preto, že na to sám prišiel, ale -ako to z Matúšovho Ev 16:17 vyrozumievame- že mu to poznanie skrze vieru bolo darované Bohom. Len viere sa odkrýva tajomstvo Ježišovej osoby. Ak to zatiaľ Ježiš zakazuje učeníkom o tom hovoriť, tak preto, že vtedajšie predstavy o Mesiášovi boli veľmi pestré, ale ani jedná nepočítala s tým, že Mesiáš bude trpieť na kríži a Ježišova cesta k sláve viedla a vedie cez kríž a touto cestou vedie Pán Ježiš aj svojich nasledovníkov. Ďakujeme Ti náš Pane, že si nám otvoril zrak viery, aby sme poznali Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Zmocňuj nás Svätým Duchom, aby sme Ho chceli a mohli nasledovať.
Amen.

naspäť9. február
Streda
Text: Ev.Luk.9:28-36.Božie ÁNO k Ježišovej ceste kríža.
Táto zvláštna udalosť "premenenia na vrchu" a odhalenia slávy Božej v tvári Ježišovej, má v súvislosti s Ježišovou predpoveďou utrpenia a Petrovým nepochopením (por.Ev.Mat.16:22-23),ten zmysel, že chce učeníkom dosvedčiť, že kríž Ježiša (ktorý je v očiach sveta znamením potupy),nič nemení na ich poznaní, že Ježiš je Boží Syn, plný milosti a pravdy( Jn 1:14).Ale aj to, že táto Ježišova cesta kríža je Božia cesta a v súlade s Božím zámerom. Dosvedčujú ju Zákon i proroci -reprezentovanými na Hore premenenia Mojžišom a Eliášom (por.tiež Luk.24:25-27).Keď Mojžiš a Eliáš odídu a s učeníkmi zostane už iba Ježiš sám, prichádza ešte z neba nové uistenie, nielen pre nich, ale i pre nás: "Toto je môj vyvolený Syn, Jeho poslúchajte". Ďakujeme Ti, Otče nebeský, že nás ubezpečuješ, že Ježišova cesta kríža je cestou nášho vykúpenia. Nedaj nám o tom pochybovať, ale daj nech je náš zrak viery upretý len na Ježiša.
Amen.

naspäť10. február
Štvrtok
Text: Ev.Luk.9:57-62..Následovať Ježiša treba bez podmienok.
Nasledovať - znamenalo v Ježišovej dobe doslova ísť za niekým a držať sa Ho stále. Vtedy žiaci takto nasledovali svojich učiteľov. Dnes to chápeme v prenesenom, obraznom význame -mať svoj vzor a napodobovať ho. Náš oddiel, na príklade troch tzv. nasledovníkov ukazuje, čo to znamená byť Ježišovým nasledovníkom. Ten prvý sa ponúkne sám za nasledovníka a to s veľkou dávkou horlivosti a predsa ho Ježiš odmietne a tým dáva najavo, že len naša ľudská horlivosť, aj keď sa javí byť úprimná, nestačí k nasledovaniu Ježiša. K tomu je potrebná sila k vytrvalosti, veď Ježišova cesta vedie cez kríž. Druhého pozve k nasledovaniu Ježiš sám. Ten pozvanie neodmietne, ale má zatiaľ dôležitú povinnosť, až ju splní, potom pôjde( ak potom nebude mať inú dôležitú povinnosť).Zaiste dôvody môžu byť, ale nič nemôže byť pre nasledovníka dôležitejšie, ako Ježiš. Tretí tiež kladie podmienky, ale Ježišova odpoveď ukazuje, že Jeho nasledovanie nestrpí nijaké odklady a podmienky, ale žiada celého človeka, bez podmienok. Prosíme Pane daj nám silu k tomu, aby sme nasledovanie Teba pokladali za najdôležitejšiu vec.
Amen.

naspäť11. február
Piatok
Text: Ev.Luk.10:38-42.Šanca pre lásku.(Milosrdný Samaritán).
Pán Ježiš týmto podobenstvom odpovedá na otázku farizeja: "Kto je môj blížny? "Vedel, že je treba milovať Boha a blížneho, ale za blížneho pokladal iba príslušníka vlastného ľudu. Ježiš podobenstvom jemu i nám ukazuje, že blížnym je každý, koho nám pošle Pán Boh do cesty a potrebuje našu lásku a pomoc, tak ako sa Samaritán stal blížnym tomu, ktorý ležal doráňaný vedľa cesty. Kňaz i kňazov pomocník lévita ho obišli, možno aj preto, že im chrámový kultický predpis bránil dotýkať sa krvi zraneného. Ale väčšieho prikázania niet, než je láska prejavená v pomoci. Najväčším " Milosrdným Samaritánom" bol pre nás Pán Ježiš sám, ktorý nás vytrhol z moci smrti a zachránil nám život. Choď a nepýtaj sa kto je tvojím blížnym, ale ty buď blížnym každému, kto ti príde do cesty a potrebuje tvoju pomoc a využi tak šancu na lásku. Ďakujeme Ti Pane, že si nás neobišiel a nenechal v moci hriecha a smrti, ale si nám pomohol k životu. Uč i nás využívať príležitosti na preukázanie lásky.
Amen.

naspäť12. február Sobota
Text: Ev.Luk.10:38-42.Šanca pre vieru.(Marta a Mária).
Kým predchádzajúci príbeh sme nazvali šancou pre lásku, tento zas nazývame šancou pre vieru. Oboje patrí neoddeliteľne k sebe.- Ježiš prichádza do domu dvoch sestier. Marta, zaujatá obsluhou, chce využiť túto príležitosť na Jeho pohostenie, ale nevyužíva Jeho prítomnosť na to, aby si dala poslúžiť Jeho Slovom. Ale kto chce Ježišovi čo najlepšie slúžiť, musí si najprv dať Ježišom poslúžiť. Toto pochopila Mária, ktorá si sadla Ježišovi k nohám a načúvala Jeho slovu. Služba lásky je dobrá, ba potrebná, ale lásku môže dávať len ten, kto ju vo viere najprv prijal. -Pre mnohú starosť o tzv. neodkladné povinnosti, nepremeškajme šancu, keď prichádza Ježiš a chce nám slúžiť Slovom k viere a spaseniu. Veď sám Ježiš vraví, že "Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá jej nebude odňatá". Pane, ďakujeme Ti, že prichádzaš i k nám. Nedaj aby sme tento čas, pre mnohé naše starosti premeškali a tak sa ochudobňovali o požehnanie, ktoré nám chceš udeliť.
Amen.

naspäť13. február
Nedeľa
Text: Izaiáš 40, 18
Veľkosť Stvoriteľa celého sveta je nedozerná. Jeho mocná sila sa nedá prirovnať k ničomu. Boh Stvoriteľ všetko utvoril pre svoj cieľ. Človek je obdarený schopnosťou vnímať cieľ všetkého. Máme pozorovať cieľ, ktorý Stvoriteľ určil. Sme súčasťou veľkolepého plánu, ktorý všetko čo je tu presahuje. Milosť nebeského Otca nás zahŕňa láskavou pozornosťou. Ježiš Kristus obnovuje stvorenie, ktoré zachraňuje na Boží povel. Podoba Božej prijímajúcej lásky je nám dobre známa v zasľúbenom Mesiášovi. Vierou si živo predstavujeme čo všetko sa stalo pre našu spásu. Naša viera je spojenie v Duchu Svätom s Božou láskou v Kristu. Vyvýšený a milujúci Boh nás pozdvihuje k životu. Nekonečný, večný, ale v Synovi je pri nás a s nami. Večný a všemohúci Bože ! Tvoja láska skrze Ježiša Krista nech nás vedie do cieľa, ktorý si Ty zasľúbil.
Amen.

naspäť14. február
Pondelok
Text: Žalm 66, 5
Skutky Božie sú úžasné a nadmieru spásne. Milosť Božia nás priamo pozýva k skutkom, ktoré činí živý Boh. Môžeme sa sami presvedčiť, že máme do činenia s mocou nad nami. Zvrchovaná Božia sila sa prejavuje v diele vykúpenia. My hriešny nie sme Bohom vedení do izolácie zla, ale k slobode. K ľuďom má náš Boh mimoriadny prístup. Podľa vôle lásky života nás zachraňuje. Mohli by hovoriť o mocných skutkoch ľudia vedený púšťou z Egypta. Koľko opatrovania a pomoci dal Boh svojmu ľudu. Tu sa dostáva povinnosť vierou obdivovať a prijímať všetko čo nám predkladá láska Božia. Nesieme hriech k Spasiteľovi, aby všetko sme odovzdali úžasným skutkom živého Boha. Boží Syn je naša pomoc! Svätý Trojjediný Bože zasiahni mocnými skutkami do hriechu a daj pomoci spásy.
Amen.

naspäť15. február
Utorok
Text: Príslovia 28, 14
Ľudský život je rozhodovanie medzi dobrom a zlom. Človek sa žiaľ nedokáže odovzdať len dobru. Zlo zatvrdzuje srdce a vytvára nepokoj. Vždy ostať v bázni je blahoslavené. Božia vernosť k nám neprestáva lebo taká je vôľa Božia. Preto aj naša oddanosť v službe Bohu nemá byť polovičatá. Úpadok do nešťastia je zatvrdzovanie hriechom. Naša viera vyžaduje konanie pokánia. Nádejou máme rozbíjať pancier zla a nevery. Blahoslavení túžia sláviť dobrodenia starostlivej lásky nebeského Boha. Nemáme mať záujem o hriešne nešťastie, ale o prijatie bázne pred Bohom. Slovo bázeň sa v súčasnosti bežne nepoužíva, ale Božie Slovo nás volá k neustálej bázni. Je to pokora, pokánie a vyznávanie vlastných hriechov. Daruj milostivý Bože pokornú bázeň viery, ktorá bude bezo zmien.
Amen.

naspäť16. február
Streda
Text: 5. Mojžišova 5, 6
Milostivý Boh je našou záchranou! Počuje ľudské volanie po pomoci, človek sa musí na všemohúceho Boha spoliehať. Náboženský život vyžaduje, aby bol neustále chválený náš Opatrovateľ. Bohu má patriť naše vďakyvzdanie za každú životnú situáciu. Všetko čo prežívame je veľký dôvod na modlitbu. V starozákonnom prostredí bola modlitba spojená s pôstom. Pôst sa konal na znak pokory, na odpykanie hriechov a s túžbou dostať pomoc z nebies. Farizeji sa postili v utorok a vo štvrtok. Hospodin je našim skutočným Bohom a vyviedol nás zo zúfania. Vyvedenie z Egypta je jasný dôkaz, že máme zástancu. Dom otroctva je službou hriechu a zmena pána. Život a modlitba má oslavovať jedine Božiu lásku. Nielen v utorok a vo štvrtok, ale oslavovať Boha celoživotne! Mocný Hospodine, ktorý dávaš slobodu, Teba oslavujem a chválim.
Amen.

naspäť17. február
Štvrtok Text: Ev. Mat 8, 27
Ľudia sú v údive lebo vidia, že Pán Ježiš má to čo potrebujú. Daruje pokoj a kľud života. Jeho ako Kráľa sveta všetko poslúcha. Dozvedáme sa z Písma, že i vietor a more. More v spojitosti s vetrom vytvára vlny. Ak sa postaví proti vetru a moru človek je to nič. Pán Ježiš Kristus sa rozhodne a v plnej dôvere stavia na našu stranu. Stráni nám, aby sme v hriechoch nezahynuli. Ježiš využíva svoju moc na pomoc úbohým, malým, bezmenným. Pomáha slepým, krívajúcim a malomocným. Ježiš uskutočňuje nový začiatok. Významný posun v dejinách celého sveta a v každom ľudskom živote. Ježiš je človek, ktorý sa podujal v dokonalej poslušnosti postaviť proti smrti. On naplnil za nás službu Bohu a Jeho poslušnosťou žijeme. Ty si Kristus, Syn Boha živého ! Ty si Spasiteľ sveta.
Amen.

naspäť18. február
Piatok
Text: Ján 9, 1 - 2
Pán Ježiš Kristus sa prednostne obracia najprv k chorým, telesne postihnutým, ktorý boli považovaný za nečistých. V tých časoch ľudia verili na súvislosť medzi hriechom a chorobou. Mesiáš prináša očistenie pre hriešnikov, aby zaujali nové miesto v Jeho kráľovstve. Proroctvá, ktoré prichádzajú z minulosti svedčia o Ježišovi Kristovi a nám oživujú nádej. Kristus je ten, ktorý má prísť a jednoznačne prichádza. Kto zhrešil má nádej. Každý hriešny človek sa dostáva do novej situácie. Spasenie dáva Božím skutkom skrze Mesiáša Krista dôslednosť a mocnú ráznosť v sile. Slepí vidia, lebo Ježiš Kristus preráža každú temnotu zla, hriechu. Zrak je potrebný k životu, ale sme upozornený k pohľadu viery na Spasiteľa. Pane Ježiši Kriste daj svetla života do zaslepenosti hriechom.
Amen.

naspäť19. február
Sobota
Text: Rimanom 9,5
Kristus, Pán Ježiš je zo všetkou dôslednosťou Božim Synom. On je ten, ktorého čakali volajúci po záchrane. Apoštol Pavol tu označuje Ježiša Krista za Boha. Za toho, ktorý má podiel v Otcovi a tvorí s ním jednotu. Slovo na počiatku vládne neustále a Pán Ježiš Kristus zvrchovanosť vlády Božie Slova umocňuje. Pre veriaceho je kľúčom poznania osoby Pána Ježiša Krista viera. On prevyšuje prorokov a všetkých biblických predstaviteľov lebo nielen dokonale hlása, ale aj úplne uskutočňuje. Kristus vstúpil do sveta hriechu a telesne je v diele vykúpenia s nami. On nesie požehnanie milosti Božej. Naveky vekov sa prejavuje veľká a spásna Božia láska. Kristus nesie nielen titul Božskej osoby, koná pre našu spásu. Ty si Kriste Boží Syn, požehnaný naveky!
Amen.

naspäť20. február
Nedeľa
Text: Žalm 114, 3
Všemohúci Boh je v nebesiach a robí všetko podľa svojej vôle. My sa stretávame v živote z ľubovôľou človeka. Vôľa Božia je celkom iného rázu ako vôľa márnosti. On je v skutku a v Slove živý Boh, ktorého vôľa zaváži. Milosť Božia sa blíži k nám, to všetko robí Boh, ktorý je v nebi. Máme si uvedomiť, že nebesia nás neodlučujú od Boha. Vzdialenosť medzi nebom a zemou je vyjadrením hriešnej priepasti. Hriech je smrť, ale nám Boh dal vykúpenie zo smrti. Vytvorilo sa nové spojenie medzi hriešnikmi a záchranou v Kristu. Boh koná všetko čo sa mu ľúbi. Nikto nemôže zasiahnúť do ľúbosti Stvoriteľa. Nebesia nám dokladajú, že vo všetkom je vyšší princíp. Pomenujme ho : Vôľa Božia sa plní v Spasiteľovi sveta. Svätý Bože, robíš všetko aj pre našu záchranu. Nebesia to dokazujú.
Amen.

naspäť21. február
Pondelok
Text: Rimanom 5, 11
Príchod Vykupiteľa zahájil radikálnu zmenu, ktorá sa dotýka každého. Nastal nový stav zmierenia, ktorý hlásali proroci. Hlavnou postavou svetového zmierenia je Spasiteľ sveta Ježiš Kristus. On sa stal večitou zárukou toho, že hriešnik nezahynie. V Novom Zákone sa celkom naplno odkrýva hlboký zmysel zmierenia. Pán Ježiš Kristus odhalil Boží zámer, ktorý je založený na absolútnom zmierení. Zlo sa má pratať z cesty lebo prišiel zmierca dávno zvestovaný. Tak to spievame v jednej z vianočných piesni, keď slávime príchod Spasiteľa. Kristus umrel za nás, zastúpil hriešnikov. Naše viny boli pripočítané nevinnému, aby my vinní sme žili. Božie zmierenie je podnetom k nám. Máme sa usilovať odpúšťať a prijímať. Pane Ježiši Kriste, nech Tvoje zmierenie zmieruje aj nás.
Amen.

naspäť22. február
Utorok
Text: 3 Mojžišova 10, 10
Medzi svätým a nesvätým, nečistým a čistým je priepastný rozdiel. Nedá sa miešať špina z čistotou. Môžeme skúmať priame účinky nečistoty a čistoty. Nečistota nás oslepuje a zaťažuje život.Čistota odbremeňuje od neistoty. Sväté je, čo náleži Bohu. Svetské je, čo sa prikláňa k svetu. Boh je svätý a človek je poškvrnený. My sme vo svete hriechu nájdení k spáse. K očisteniu dochádza Božou aktivitou, ktorá sa vyvíja smerom k nám. Človek sa stal nečistý tým, že sa vzdialil od Boha. Stáva sa čistým ak má obecenstvo s Kristom. Nezískavame čistotu života sami od seba, ale od Boha. Naša čistota je prijatá. Vierou v Krista sa dávame do moci Božej, ktorá očistne preniká hriech. Kristus prenikol hriechom! Milosrdný Hospodine, prečisťuj všetko svojou mocou.
Amen.

naspäť23.február
Streda
Text: Žalm 31, 17
Milosť pre nás je Božím darom. Znamená, že Boh prejavuje k nám svoju dobrú vôľu. Božiu milosť nemôžeme od Boha oddeliť. Je ustanovený vzťah medzi Bohom a ľuďmi, keď je na nás uplatňovaná dobrota nebeského Otca. Boh miluje svoj ľud aj napriek mnohým hriechom. Ľud nemá zásluhu na Božej láske, ale prijíma to čo sa dáva z milosti. Zásluhu milosti vlastní a používa všemohúci Boh. Milostivá Božia tvár sa nad nami rozjasňuje. My slúžime Bohu, ale naša služba dobrému Pánovi je nedostatočná. Aj chceme, ale často nedokážeme venovať Bohu život v službe. Preto milosť z nebies pozdvihuje našu služobnosť. Božia tvár sa nad nami v milosti nemračí, ale jasnosť lásky sa skláňa k hriešnikom. Milosť je Boží dar! Odpúšťaj neverným sluhom, milostivý Bože. Amen.

naspäť24. február
Štvrtok
Text: Rimanom 15,4
Všetko napísané v Biblii je aj mocne uskutočňované! Musíme vedieť, že Boh čo hovorí aj vykonáva. Písma sa naplnili ako veríme v Mesiášovi. Starý Zákon bol napísaný pre Ježiša Krista, pre pochopenie spasenia. V Novom Zákone sa Slovo Božie stáva telom, aby bolo sprítomnené Božie kráľovstvo. V Kristovi sa uskutočňuje spása! On svojou dokonalou poslušnosťou naplnil Zákon a Prorokov. To čo človek nedokáže splniť je naplnené. Tak sa musíme podriadiť cez trpezlivosť a útechu, nádeji. Biblická útecha nie je prázdna, ale živá a spásna. Náš život naplňuje láska Božia. Nádej viery je založená na láske záchrany a vykúpenia. Učme sa podriadeniu Ježišovi, nášmu Kráľovi lásky na Božej pravici. Uč nás Bože trpezlivo sa utešovať v kresťanskej nádeji.
Amen.

naspäť25. február
Piatok
Text: Skutky 13, 39
Každý veriaci má dokonalé ospravedlnenie jedine v Spasiteľovi sveta. Naša viera prijíma ospravedlnenie v Kristovi. Viera, ktorá túži po spáse sa orientuje na Pána Ježiša Krista. Naše ospravedlnenie z hriechov je mocný Boží čin v obeti, vzkriesení a nanebovstúpení Pána Ježiša Krista. Boh ukončil skrze Krista našu neistú situáciu hriechu a vytvoril nám novú možnosť. Vyhnúť sa hriešnemu zatrateniu a vstúpiť do domu Otcovho. Milostivý Boh vo svojej trpezlivosti odmieta vykonať zaslúžený trest a dáva zachraňujúcu nádej. Všetko čo sa týka ospravedlnenia jasne smeruje k Ježišovi Kristovi. Cez Krista je ospravedlnenie živý skutok. Každý veriaci je pod Pánom Ježišom Kristom ospravedlnený životu. Spasiteľu sveta, ktorý ospravedlňuješ, posiluj vo viere.
Amen.

naspäť26. február
Sobota
Text: Ján 12, 48
Slová evanjelia sú vážne lebo približujú dielo a učenie Pána Ježiša Krista. Pohŕdanie Kristom je mylná a zničujúca cesta. Kristovo Slovo nás spásne učí, ale pre pohŕdačov je Slovom súdu. Nový Zákon nám ohlasuje Boží súd. Toto ohlásenie je Božím Slovom, živým plynúcim zámerom, ktorý sa napĺňa. Ak oznamuje evanjelista Ján príchod Božieho súdu, deje sa to preto, aby sme vedeli, že Boh v milosrdenstve má súcit s hriešnikmi. Boží Syn je sudcom, ktorý rozhoduje o nás. Ježiš počas svojej služby nebeskému Otcovi, tu medzi nami hovoril o súde pre neveriacich a spáse pre veriacich v neho. Slovo Božie povoláva nie k odsúdeniu, ale Božia láska nás pozýva k večnému životu. Syn Boží má moc, ktorá sa nás zastáva, On je našim obhajcom z hriechov. Milostivý Pane, nedovoľ skĺznuť na cestu pohŕdania, ale udržuj v svojej moci.
Amen.

naspäť27. február
Nedeľa
Text: Ján 10, 27
Pán Ježiš Kristus je ten, ktorého hlas je zreteľne počuteľný ľudským srdcom. Volá nás nielen, aby sme ho počúvali, ale aj za ním išli. Máme nasledovať Jeho, ktorý je našim Pastierom. Ten kto nasleduje Ježiša Krista počúva zasľúbenie spásy. Nasledujúci Božieho Syna sa stáva účastnikom spásnej nádeje večnosti. Život nasledovníka je spojený zo životom Spasiteľa. Kráčať za hlasom dobrého pastiera vyžaduje poslušnosť voči Kristovi. Nasledovanie vo svojej podstate neznamená blúdenie, ale je to chodenie v novote života. Pán Ježiš ponúka zásadnú zmenu života. Nasledovanie v pokáni je prijímanie Pastierových zásad. On nás pozná a vedie nás na cestu poznania. Nová budúcnocť je pred nami lebo cestu nám prihotovil Ježiš Kristus, Boží Baránok, ktorý je hodný nasledovania. Dobrotivý Ježišu ! Požehnaj úsilie nasledovať Teba dobrého pastiera.
Amen.

naspäť28. február
Pondelok
Text: Židom 10,1
Dokonalou obeťou, raz a navždy je Pán Ježiš Kristus! Zvíťazil nad smrťou, aby my sme z toho ťažili. Jeho víťazstvom aj my víťazíme, o tom niet pochybností. Zákon je tôňou budúcna, ale my sa usilujeme nie o tôňu, o svetlo života. Obete sa stali nekonečným procesom. Človek začal obetné špekulácie, ktoré neobstoja pred Hospodinom. Zákon naplňuje dokonale čistá obeť Pána Ježiša Krista. Teda nie dokonalé zviera, ale dokonalý človek napĺňa zákon. Zákon nám oznamuje obeť, ktorá sa uskutočnila raz a navždy. Preto prestávajú obete nedokonalé lebo bol obetovaný dokonalý Boží Baránok. Kristova obeť nás očisťuje svojou cielenou očistnou láskou. Hriech nás znečisťuje a vytvára ,,prašné prostredie“. Obetovaný Pán Ježiš Kristus je pre nás očistou, ktorá umožňuje večný život. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, že si naplnil láskou náš hriech.
Amen.

Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.