Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
Bežovce
Folklórno-spevácky súbor

Bežovčan1. máj 2009
      Súbor Bežovčan začal vyvíjať svoju činnosť pri MO MS v Bežovciach od roku 2008. MO MS sústredila na začiatku detí a mládež, najmä dievčatá, ktoré chceli svoj voľný čas využívať zaujímavo. Neskôr sa k nim pridali aj ďalšie ženy, z radov strednej generácie ,ktorých očarila krása a bohatstvo ľudového umenia. Sú to amatérky, pre ktoré sa ľudový spev, tanec a hudba stali záľubou a snažia sa ich prezentovať.

Na Festivale ľudových piesní a tancov v Lekárovciach
      Napriek krátkej pôsobnosti v súčasnosti má súbor 18 členiek, ktoré sú vo veku od 10-65 rokov a dvoch nadšencov, ktorí súbor hudobne doprevádzajú. Na akordeóne nás doprevádza človek, ktorý je s hudbou spätý už od detstva. Patrične sme hrdí aj na to, že huslistu máme z rómskej osady. Už v minulosti, pred 50-timi rokmi v našej dedine pôsobila rómska hudobná skupina, ktorá hrala na svadbách a iných akciách a primášom bol nebohý otec nášho huslistu. Vzhľadom k tomu ,že pôsobíme na východe Slovenska musia byť naším hlavným zameraním rodné Bežovce. A preto sa snažíme od starších obyvateľov v obci zbierať ľudové zvyky, tradície, texty piesní a zachovávať ich pre budúce generácie. Väčšinou sú to ľudové piesne z užskej a zemplínskej nárečovej oblasti. Snažíme sa veľký dôraz klásť na zachovanie originality a autentickosti.

     Napriek krátkej pôsobnosti sme vystupovali na obecných slávnostiach ako: Oslavy výročia l. mája, Oslavy SNP a Dňa ústavy, oslavy sviatku Deň matiek,
Na Matičných slávnostiach v Martine
oslavy, Október-mesiac úcty k starším, Ekumenické stretnutie veriacich kresťanov, oslavy konané pri príležitosti 795.výročia prvej písomnej zmienky o obci. Vystupovali sme aj v susedných obciach na oslavách Dňa obce v Pinkovciach, Bajanoch, na Festivale ľudových piesní a tancov v Lekárovciach. Súbor vystúpil na Matičných slávnostiach v Martine, ktoré sa konali pri príležitosti 145.výročia založenia Matice slovenskej, na Matičných slávnostiach, ktoré sa konali pri príležitosti 90.výročia oživenia Matice slovenskej.
Oslavy SNP
Súbor vystúpil na Podvihorlatských slávnostiach v Porube pod Vihorlatom, na Sobraneckom jarmoku , svojím programom prispel aj k dobrej nálade na splave zemplínskych riek ,ktorý sa uskutočnil v obci Zemplín pod názvom Návraty 2009. Súbor finančne zabezpečuje obecný úrad ,ktorý nám tohto roku poskytol finančné prostriedky na zakúpenie vlastných krojov, ktoré sme si svojpomocne ušili. Zo začiatku sme vystupovali iba v požičaných krojoch.

Svojimi vystúpeniami chceme ukázať krásy našich národných tradícií. Aspoň na okamih vliať do sŕdc ľudí teplo a vôňu domova našich starých otcov a materí a vzbudiť radosť z príjemne prežitých chvíľ.

800-Bezovce Bardejov-Dožinky Bežovce-Dožinky Hamšik-50 Kalvisnky Kračun -Michalovce Hatalov- Mesiac ucty k staršim


ZAHRAJHORKA

Všeobecné ustanovenia

(1)                Občianske združenie Zahrajhorka je dobrovoľným, mimovládnym a nepolitickým združením, založeným podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zaoberajúce sa uchovávaním,  stvárňovaním a dokumentáciou folklóru a histórie  v Bežovciach a okolí.

Názov a sídlo združenia

(1)                Názov občianskeho združenia je Zahrajhorka, IČO 42332419

(2)                Sídlo združenia Bežovce 420.

(3)                Kontaktné údaje Mária Sabová, č.t. 0905 77 11 09, mail: zahrajhorka@gmail.com

Poslanie a ciele združenia

(1) Poslaním Združenia je:

(a)                zoskupovať záujemcov o tradície, folklór a históriu v oblasti Bežoviec a okolia.

(b)                Podporovať, rozvíjať a uchovávať tradície a zvyky našich predkov.

(c)                 napĺňať ciele Združenia v duchu solidarity, nezávislosti, so zreteľom na kultúrnu a sociálnu oblasť života.

(2) Cieľom Združenia je:

(a)                aktívne spolupracovať s kultúrnymi, športovými a ostatnými spoločenskými organizáciami a inštitúciami, zaoberajúcimi sa aktivitami na zviditeľnenie obce Bežovce a jej kultúrnej histórie.

(b)                aktívne sa podieľať na organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v obci Bežovce.

(c)                 zabezpečovať výchovu mladej generácie a budovať v nich úctu k tradíciám a hľadať spôsoby a formy.

(d)                vyvíjať aktivity na získavanie sponzorských finančných a naturálnych darov a príspevkov na zabezpečenie činnosti Združenia.

(e)                 zbierať a uchovávať poznatky a bádať za účelom získania nových informácií o histórii a živote v Bežovciach a okolí.

(f)                 sprístupňovať a propagovať svoju činnosť formou verejnej prezentácie

(g)                 zabezpečovať a poskytovať bezplatné poradenstvo v rozsahu odborov svojej činnosti pre členov Združenia a záujemcov, so zámerom zvyšovania ich odborného a spoločenského vedomia.

(h)                vyvíjať a podporovať aktivity zamerané na pomoc pri organizovaní verejnoprospešných aktivít v  Bežovciach

(i)                  iniciovať partnerské stretnutia a spoluprácu s občianskymi združeniami a organizáciami s podobným zameraním v rámci Slovenska i zahraničia.

Založenie združenia

Združenie vzniklo schválením a registráciou stanov Ministerstvom vnútra SR dňa 12.12.2015.

Členstvo v združení

(1)                Členmi Združenia môžu byť právnické a  fyzické osoby bez ohľadu na štátnu a občiansku príslušnosť, pohlavie, rasu, spoločenské a kultúrne zameranie, vyznanie alebo zdravotný stav, ktorí súhlasia s poslaním i cieľmi Združenia a jeho stanovami.

(2)                Členstvo v Združení vzniká registráciou písomnej prihlášky záujemcu o členstvo a zaplatením ročného členského príspevku. Členský príspevok je dobrovoľný, minimálne však 5.-EUR, slovom Päťeur.

 

 

 

Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.