Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
Obec Bežovce

Všeobecné záväzné nariadenie Obce BEŽOVCE č. 1/2007

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA A DOMU SMÚTKUObec Bežovce podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  v súlade so zákonom NR SR č. 470/2005 Z. z. o   pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a  o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva .

§ 1
Základné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
 2. Verejným pohrebiskom v obci Bežovce je cintorín vo vlastníctve obce, nachádzajúci sa v obci Bežovce, KN parcela č. 1317 a 1318 o celkovej výmere 31853 m2 .

Správu cintorína a domu smútku zabezpečuje obec Bežovce

§2
Zriadenie pohrebiska

Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovanie na pohrebisku v inej obci.

Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama podľa tohoto zákona alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska.

Ak má pohrebisko vybudovaný dom smútku, musí mať chladiace zariadenie na uloženie ľudských pozostatkov.

Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy.

§3
Prevádzkovanie pohrebiska


Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:

 • výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
 • pochovávanie, 
 • vykonanie exhumácie,
 • správu a údržbu pohrebiska,
 • správu a údržbu komunikácie a zelene na pohrebisku, 
 • vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.


§4
Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:

 • rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
 • povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,
 • povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
 • povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku,
 • čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
 • spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie,
 • spôsob nakladania s odpadmi, 
 • cenník služieb. Poplatky na náklade cenového výmeru Košického samosprávneho kraja č. 11/2006 zo dňa 22.12.2006 sú stanovené následovne:

Prevádzkovateľ je povinný:
a/ prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené:

 • listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, 
 • pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,
 • ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného v trestnom konaní.

b/ prevádzkovať pohrebisko v súlade so chváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska pohrebnej služby,
c/ viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska,
d/ umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
e/ zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f/ písomne informovať nájomcu o:

 • skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené.
 • dátume, ku ktorému má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresaSúčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.

Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.
Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ pohrebiska súhlas obecného zastupiteľstva obce.

§5
Poriadanie pohrebov

Občiansky a aj cirkevný pohreb sa koná v sieni domu smútku, ktorá je vhodne a dôstojne vyzdobená.

 1. Cirkevné symboly a rekvizity môžu byť do obradnej siene domu smútku prinesené len
  na dobu trvania cirkevných obradov.
 2. Vykonávanie dezinfekcie, dekontaminácie a deratizácie všetkých priestorov domu smútku
  je vykonávané v zmysle platnej legislatívy prostriedkov, zákona č. 264/1999 Z.z.
  o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
 3. Čistenie a dezinfekcia priestorov sa zabezpečuje následovne:   
  • priestor, kde sa manipuluje s telom zosnulého uloženého v rakve a chladiace zariadenie sa
   čistí denne bežnými čistiacimi prostriedkami,
  • priestor, kde sa manipuluje s rakvou a s telom zosnulého sa dezinfikujú prípravkom na
   to určeným1-krát týždenne,
  • dezinfekcia ostatných prevádzkových priestorov je 1-krát týždenne dezinfekčným
   prípravkom
  • dezinfekcia chladiacej komory sa prevádza dezinfekčným prípravkom 2-krát za mesiac.

 §6
Ukladanie telesných pozostatkov

O mieste uloženia tela zosnulého v zmysle plánu pohrebiska, rozhoduje obec.

Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín, ale nie pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia. Prevádzkovateľ ukladá ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia, v ktorom zabezpečí trvale udržanie teploty v rozmedzí 0 stupňa Celzia až 5 stupňov Celzia. Ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov a doba od zistenia lekárom presiahne 14 dní, uložiť pozostatky do mraziaceho zariadenia v susednej obci Záhor, ktoré zabezpečí trvale udržanie teploty nižšej ako -10 stupňov Celzia.

Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.

Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo z príslušnej diplomatickej misie alebo z konzulárneho úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom, oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území Slovenskej republiky, musí obec ľudské pozostatky pochovať.

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

 • hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
 • dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
 • bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
 • rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.


Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 20 rokov.

Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské ostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.

Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť urobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť: 

 • orgánov činných v trestnom konaní,
 • obstarávateľa pohrebu,
 • blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ako obstarávateľom pohrebu bola obec.

Exhumácia - exhumáciu môže vykonať iba organizácia, ktorá má na tento účel oprávnenie a schválený prevádzkový poriadok.

 1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
  a/ orgánov činných v trestnom konaní,
  b/ obstarávateľa pohrebu,
  c/ blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bolo
  mesto.
 2. Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
  a/ posudok Regionálneho úradu nad zdravotnou starostlivosťou,
  b/ list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
  c/ nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom budúceho pohrebiska.
 3. Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o exhumáciu požiadal.

Výkop hrobu zabezpečuje osoba poverená Obecným úradom v Bežovciach.

Poplatky na náklade cenového výmeru Košického samosprávneho kraja č. 11/2006 zo dňa 22.12.2006 sú stanovené následovne:

 1. Výkop zemného hrobu s jedným úložným miestom
  - celoročne                                                            2 000 Sk
 2. Výkop hrobky s dvoma úložnými miestami
  - celoročne                                                            2 400 Sk

§7
Užívanie hrobového miesta
 

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Nárok na hrobové miesta majú všetci občania obce Bežovce , ktorí majú v obci trvalý pobyt.

S ostatnými záujemcami o hrobové miesto, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt, môže byť zmluva uzatvorená len vtedy, ak rodinný príslušník zosnulého má trvalý pobyt v obci
a len so súhlasom Obecného úradu.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie však byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. 

Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, tak ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý. 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta.

 1. Poplatky za hrobové miesto pre nájomcov na dobu 10 rokov:
  - za jednohrob                                                                           1,-Sk
  - za dvojhrob                                                                              1,-Sk
  - za detský hrob                                                                        1,- Sk   
  - za vybudovaný urnový hrob cena podľa nákladov v Sk + poplatok 1,- Sk
  - za uloženie urny - samostatne                                                  1,- Sk
 2. Poplatok za údržbu a prevádzkovanie cintorína je 100,- Sk za každý obývaný dom
  v obci za rok.
 3. Poplatok za prenájom priestorov domu smútku na uloženie pozostatkov zomrelého
  v mraziacom boxe a vykonanie pohrebného aktu je 1000,- Sk.

§8
Stavby na cintoríne


Na vybudovanie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, rámu alebo lavičky) je potrebný súhlas Obecného úradu.

Pri budovaní stavby sa musí stavebník riadiť týmto VZN a pokynmi Obecného úradu, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu a druh použitého materiálu.

Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady odstrániť zbytky materiálu a očistiť okolie hrobu.


§ 9
Stromy a kríky na cintoríne


Stromy a kríky je možné podľa zákona 543/2002 Z.z. § 47 odst. 5 vysádzať len so súhlasom Obecného úradu.

Likvidáciu vyrastených drevín je možné podľa zákona 543/2002 Z.z. vykonávať len so súhlasom Obecného úradu a pritom je potrebné dbať, aby pri likvidácii drevín nedošlo k poškodeniu susedných hrobov. Po ukončení prác je občan povinný na svoje náklady očistiť okolie hrobu a odstrániť zbytky drevín.


§10
Starostlivosť o prepožičané miesto
 

Nájomca je povinný udržovať prepožičané miesto v riadnom stave.

Ak Obecný úrad zistí nedostatky v starostlivosti pri údržbe hrobového miesta, vyzve nájomcu, aby ich v primeranej dobe odstránil.

Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence, ozdoby iného druhu je nájomca povinný ukladať na miestach určených Obecným úradom v Bežovciach.


§ 11
Návštevné hodiny pre pozostalých stanovené pre areál cintorína

Pozostalí majú prístup k hrobom na cintoríne  denne bez obmedzenia.
Pri budovaní akejkoľvek stavby je potrebný súhlas Obecného úradu, ktorý na dobu potrebnú na túto činnosť umožní vjazd vozidlám a pracovníkom (napr. kamenárom) do objektu cintorína.


§12
Výpoveď nájomnej zmluvy
 

Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

 • závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
 • sa ruší pohrebisko,
 • nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov § 13 bod č 1 a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej 3 mesiace pred dňom:

 • keď sa má hrobové miesto zrušiť,
 • keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu hrobu.

Ak prevádzkovateľovi pohrebiska vznikne nárok na vypovedanie zmluvy z dôvodu nezaplatenia za hrobové miesto a nájomca je známy, prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu na zaplatenie nájmu za hrobové miesto. V prípade nezaplatenia nájmu ani po tejto výzve, prevádzkovateľ upozorní nájomcu, aby najneskôr do 1 roka odstránil príslušenstvo hrobu.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota plynie 5 rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť.

Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu rozhodli, že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu alebo ide o hroby širšieho kultúrneho a spoločenského významu pre obce, na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva o úpravu a udržiavanie sa stará obec v spolupráci so školou a spoločenskými organizáciami.


§ 13
Správanie sa na cintoríne
 

Návštevníci cintorína a domu smútku sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomrelých, alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti , najmä chovať sa hlučne, používať prenosné nosiče zvuku, požívať alkoholické nápoje, omamné psychotropné látky, odhadzovať odpadky mimo nádoby k tomu určené, poškodzovať , alebo akýmkoľvek spôsobom upravovať hrobové zariadenia a výzdobu cudzích hrobov a používať priestory cintorínov a ich vybavenia k iným účelom, než k akým sú určené.

Zakazuje sa prístup na cintorín motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami (bicykle, motocykle).

Deťom do 8 rokov je dovolený vstup na cintorín len v sprievode dospelých osôb


§14
Kontrola nariadenia a trestné sankcie

Kontrolu dodržiavania tohoto nariadenia vykonávajú orgány obce (poslanci, komisia OVP, hlavný kontrolór, Obecný úrad).

Za nedodržanie ustanovení VZN sa porušovatelia postihujú podľa príslušnej vyhlášky.


§15
Prechodné a záverečné ustanovenie

Toto nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom Bežovciach dňa 9.2.2007.

Akékoľvek výnimky z ustanovení tohoto nariadenia môže povoliť len Obecné zastupiteľstvo v  B e ž o v c i a c h.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v  Michalovciach schválil tento Prevádzkový poriadok svojím rozhodnutím č. .............. zo dňa ..........................
Toto nariadenie nadobúda platnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

 


Mgr. Tomáš Tkáč
starosta obceVyvesené: 10.2.2007
Zvesené: 25.2.2007


Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.