Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
Obec Bežovce

Všeobecné záväzné nariadenie Obce BEŽOVCE č. 2 2007

 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce          Obec Bežovce podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a h) a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, vydáva všeobecné záväzné nariadenie Obce Bežovce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Článok 1
Predmet nariadenia

1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je:

 • úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Bežovce (ďalej len“obec“)
 • okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka
 • podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované.

Článok 2
Poskytovanie dotácií

1) Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

 • právnickej osobe (ďalej len žiadateľ) založenej obcou a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce
 • inej obci a VÚC (ďalej len žiadateľ) ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytovanie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na ich území
 • ostatné právnické osoby (ďalej len „žiadateľ“), fyzické osoby – podnikatelia („žiadateľ“), ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

2) Dotácie z rozpočtu obce podľa odseku 1) písm. c) budú poskytnuté len na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Článok 3
Podmienky poskytovania dotácií  

Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie vysporiadané záväzky voči obci.

 1. Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam realizovaných činností daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných činností a k účelnosti finančnej dotácie.
 2. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
 3. Dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.
 4. Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na území obce.
 5. Dotácie sa poskytujú predovšetkým na telesnú kultúru a šport, na ochranu a podporu zdravia, na kultúru, osvetu, výchovu a vzdelávanie, na sociálnu oblasť, na ochranu životného prostredia, na rozvoj vidieckej turistiky.
 6. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 15.12. príslušného roka. Písomnú správu o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ do podateľne obecného úradu v Bežovciach.
 7. Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo žiadateľ poruší toto VZN, schválenú dotáciu je povinný v plnej výške vrátiť v termínoch stanovených v článku 3 ods. 8 tohto VZN.

Článok 4
Schvaľovanie dotácií

1)Poskytnutie dotácie schvaľujú orgány obce takto:

 1. Starosta obce: - do výšky 10.000,-Sk žiadateľom, ktorí sú práv.osoby,
                             - do výšky 5.000,– Sk žiadateľom ,ktorí sú fyzické osoby-podnikatelia.
  Starosta môže schváliť poskytnutie dotácie v príslušnom kalendárnom roku jednému žiadateľovi maximálne 1 krát.
 2. V ostatných prípadoch rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe doporučení jednotlivých komisií.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

 1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce uznesením
  č. 4/2007 zo dňa 9.2.2007.
 2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho prijatia Obecným zastupiteľstvom v obci Bežovce.

V Bežovciach dňa 9.2.2007


.....................................
Mgr. Tomáš Tkáč
starosta obce


Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.