Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
Untitled
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bežovce dňa 26. 11. 2008
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bežovce dňa 16. 12. 2008
VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2009

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
o poplatkoch za úkony a služby
vykonávané obcou BEŽOVCE

č. 8/2008      Obecné zastupiteľstvo v Bežovciah v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov, vydáva toto§ 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIE(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje a bližšie vymedzuje poplatky (úhrady) za pracovné úkony a služby (ďalej iba poplatky) vykonávané obcou Bežovce.
(2) Obec Bežovce je oprávnená vymáhať a vyberať poplatky za úkony a služby vykonávané pri výkone obecnej samosprávy v súlade s § 4 odst.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.


§ 2 POPLATNÍK A POPLATKOVÁ POVINNOSŤ
(1) Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo v záujme ktorej bol spoplatňovaný úkon vykonaný.
(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
(3) Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu orgánom samosprávy, pokiaľ toto nariadenie a zákon o správnych poplatkoch neustanovuje niečo iné.
(4)Poplatok sa platí bez vyrubenia a je splatný pri podaní žiadosti, pokiaľ platná úprava neustanovuje inak. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu.
(5)Ak poplatok, ktorý je splatný, nebol zaplatený, a to ani v dodatočnej lehote - 15 dní od doručenia výzvy orgánom samosprávy - podanie sa neprerokuje a úkon sa nevykoná. V prípade, že už bolo podanie, žiadosť vybavená (vydané povolenia a pod.), orgán samosprávy ho môže zrušiť.
(6)Ak sa nemohol úkon vykonať bez zavinenia poplatníka, obec vráti poplatok v plnej výške najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistila, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.§ 3 SADZOBNÍK POPLATKOV

1 Poplatok za úkon alebo konanie na obecnom úrade ( ďalej len OcÚ ) s vydaním rozhodnutia, povolenia, záväzného stanoviska a vyjadrenia nezahrnutého v sadzobníku zákona o správnych poplatkoch 30,00€
2 Poplatok za potvrdenie o určení súpisného čísla, rozhodnutia o určení súpisného čísla a za
potvrdenie k majetkoprávnym úkonom
3,30€
3 Vydanie iných potvrdení nezahrnutých v sadzobníku správnych poplatkov 1,00€
4 Vyhotovenie fotokópie A4 0,10€
5 Faxovanie - 1 strana 0,35€
6 Za prenájom kultúrneho domu na účely tanečnej zábavy, diskotéky, plesu, osláv životného jubilea, svadby, inej podobnej akcie 35,00€
7 Za prenájom kultúrneho domu na predajné účely 80,00€
8 Za prenájom kultúrneho domu na predvádzacie akcie 3,05€/hod
9 Za prenájom domu smútku 35,00€
10 Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase 2,00€OSLOBODENIE:
     Od poplatku bodov 1,2,3 je oslobodené vydanie potvrdení za účasť a usporiadanie pohrebu v obci Bežovce a potvrdení vydávaných na účely posudzovania príjmov pre poskytovania dáv-ky v hmotnej núdzi , potvrdenia vydávané k dedičskému konaniu.
Od poplatku je oslobodený prenájom kultúrneho domu na usporiadanie karu.§ 4
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Na konanie vo veciach poplatkov za úkony a služby sa vzťahuje zákon NR SR č. 18/1996 o cenách.
(2) Úhrady poplatkov za úkony a služby sa platia v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Bežovciach a sú príjmom rozpočtu obce.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bežovciach dňa 15. 12. 2008
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli.

Mgr. Tomáš Tkáč
starosta obce

V Bežovciach 26. 11. 2008Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.