Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Bežovská chiža

 

Bežovská chiža

Prečo sme sa rozhodli uskutočniť tento projekt?

      Naša obec Bežovce oslavovala len nedávno 795. výročie svojho založenia. Avšak my, mladí, vieme o histórii a živote naších predkov v obci len veľmi málo. Tento fakt sme chceli zmeniť. Sme prihraničná obec na východe Slovenska, do ktorej neraz zavíta nejaký cudzinec, no my mu nemáme čo ukázať. V našej obci chýba zaujímavosť, ktorá by prilákala turistov. Veľkým impulzom k realizovaniu iniciatívy bolo aj to, že nezisková organizácia, pôsobiaca v našej obci, pravidelne hosťuje zahraničných dobrovoľníkov, ktorí tiež majú záujem dozvedieť sa viac o dedine, v ktorej dočasne žijú. Prišli sme preto s nápadom vytvoriť "Bežovskú chižu" ( chiža v zemplínskom náreči znamená izba, pozn).

 

Naším hlavným cieľom bolo
      vytvorenie "Bežovskej chiži" - trvalej expozície a zbierky exponátov viažúcich sa na históriu, kultúru a tradície našej obce. Našim zámerom bolo vytvorenie izby ako múzea v malom, ktoré by približovalo život v našej obci v minulosti.
      Prostredníctvom tohto projektu chceme spoznať a zviditeľniť našu obec, urobiť ju zaujímavou pre cudzincov i rodákov prichádzajúcich po rokoch. "Bežovská chiža" by bola zároveň miestom, kde by sme chceli pokračovať v tradíciach nášho kraja, kde by sa mladí ľudia učili tradičným remeslám a zvykom. Tento projekt poskytol priestor pre interakciu mladých ľudí z našej obce, pre rozvoj našich osobnostných, sociálnych i praktických zručností. Vďaka projektu sa zachránia dobové artefakty, ktoré by inak podľahli zubu času alebo zničeniu.

 

Témy
História obce - získavanie historických materiálov a podkladov o minulosti obce, štúdium kroniky a spisov o dianí v obci počas svetových vojen, demografický vývoj, história jednotlivých cirkví pôsobiacich v obci, pôvod erbu, informácia o významných rodákoch atď.
Kultúra v obci - zber informácií a podkladov formou rozhovorov a zápiskov, zber artefaktov(fotografie, ukážky odevov, trofeje,...). Kultúrne aktivity organizované v minulosti, tradičné odevy a vývoj módy, história miestneho futbalového družstva, atď.
Rómska komunita v Bežovciach - získavanie oficiálnych štatistík, získavanie podkladov formou rozhovorov o histórií a pôvode miestnej rómskej osady, vytvorenie rodokmeňa prvej rodiny, ktorá sa pred rokmi usídlila v obci.
Bežovce v EÚ - prehľad aktivít a projektov uskutočnených vo vzťahu naša obec -európske spoločenstvo ( EDS, mládežnícke výmeny, projekt EVA, Európsky sociálny fond), získanie názorov o našej obci od ľudí z EÚ, ktorí pôsobili alebo navštívili Bežovce.
Roľníctvo a spôsob života v minulosti - zbieranie hmotných artefaktov ( náradie, kuchynské pomôcky, pracovné nástroje...), získavanie informácií o tradičnom spôsobe života v minulosti a rozdieloch so životom v súčasnosti.

 

O projekte....
      Náš projekt bol podporený v rámci grantového programu EÚ Mládež v akcii, podakcia mládežnícke iniciatívy. Získali sme finančný príspevok na realizáciu našich aktivít. Koordinátorom projektu je Mirka Dobiašová. Na projekte aktívne participovali Alexandra Ladányiová, Jaroslava Sirmais Hrešková, Róbert Ladányi, Matúš Matej, Patrik Matej, Július Roško, Jaroslav Kuchna, Marek Štovčik, Mária Kasardová, Marek Roško, Mária Rošková, Davis Sirmais, Dušan Matej a Daniel Dobiaš, avšak boli aj takí, ktorí prišli pomôcť iba občas, celkovo bolo do projektu zapojených 20 mladých ľudí.
      Po schválení projektu sme oslovili pána starostu, ktorý bol nadšený z našej aktivity, o poskytnutie priestorov. Pôvodne sme chceli tento projekt realizovať v bývalých priestoroch Školského klubu, avšak pán riaditeľ nebol touto myšlienkou nadšený a preto sme museli nájsť novú alternatívu. Tak nás napadlo, že jeden známy vlastní starý dom, ktorý neobýva. Oslovili sme ho a on nám tento dom dal do prenájmu za symbolickú sumu. Preto by sme sa aj touto cestou chceli poďakovať rodine Sabovej za poskytnuté priestory.
      Prišli prázdniny, dátum 1.júl 2010 bol začiatkom našich projektových aktivít, a my sme začali s prípravou materiálu. Oboznámili sme obyvateľov Bežoviec o projekte pomocou letákov, vyhlásením v miestom rozhlase i hovoreným slovom. Nakoľko nám meškala dotácia, museli sme plánované aktivity časovo posunúť. Začali sme s čistením okolia domu i s demolačnými prácami. Už po prvom pracovnom dni bolo vidieť výsledky. Popritom sme navštívili najstarších občanov, aby nám vyrozprávali svoje spomienky na život v minulosti v Bežovciach. Svoje výpovede nám poskytli: Anna Meglesová, Juraj Tkáč, Juraj Papp s manželkou (najstarší žijúci pár), Anna Posypanková, Anna Palaiová, Petrecová, Kostrubaničová, Posypanková, Balogová, Sabovčíková, Jankoviková.
Tieto stretnutia boli veľmi zaujímavé, vďaka nim sme sa dozvedeli skutočnosti o ktorých sme nikdy nepočuli. Stále pracujeme na strihaní dokumentu z týchto výpovedí.
Postupne sme zbierali artefakty a pracovali na ich rekonštrukcii. Najviac prác si vyžadovala úprava interiéru i exteriéru múzea. Preto sme požiadali o predĺženie projektových aktivít, keďže sme to nestíhali podľa pôvodného plánu. Hľadali sme materiál k jednotlivým témam v miestnej kronike, rodinných archívoch i pomocou výpovedí najstarších.
      Navštívili sme jednotlivé múzea počas letných prázdnin, kde sme čerpali inšpirácie pre našu expozíciu. Na prelome októbra - novembra nám prišli pomôcť pri našej práci dobrovoľníci zo zahraničia, ktorí pôsobia v Starej Ľubovni. Boli nadšení z našej práce a veľmi sa im tu páčilo.

 

O múzeu....
      Múzeum pozostáva z troch miestnosti. Vo vstupnej izbe, ktorá je tradične zariadená, môžu návštevníci vidieť krásnu maľovanú posteľ s kolískou, "šafáreň", komodu, stôl, truhlicu i tradičné oblečenie. V našej expozícii môžete vidieť i prvý elektrónkový televízor v obci, ktorý vlastnila rodina Hreňová.
      Ďalšia miestnosť je tradičná kuchyňa aké mali k dispozícii gazdinky v tradičných sedliackych domoch. Steny miestnosti skrášľujú ručne vyšívané nástenky . Návštevníci si tu môžu taktiež prečítať návod na prípravu domácich výrobkov ako tvaroh, kyslá kapusta či maslo.
      Predná izba obsahuje rôzne exponáty a témy. Nachádzajú sa tu krosná a tkané výrobky, kolovrátok, šijací stroj i drevený kufor s ktorým odchádzali chlapi na vojnu ešte pred 1.sv vojnou. Výstavné panely prezradia viac o histórii obce, zdravotníctve a školstve v minulosti.
Zaujímavosťou je karta od vojaka rodičom, ktorý bojoval počas 2.sv vojny, je to posledná správa o ňom.
      V exteriéri múzea sa nachádzajú roľnícke nástroje, ktoré využívali naši predkovia počas prác na poli. Naša expozícia bude i naďalej obohacovaná o nové artefakty, spracovávame i ďalšie nové témy, ktoré pribudnú čoskoro.

 

Slávnostné otvorenie
      Počas slávnostného otvorenia, ktoré bolo dňa 30. 1. 2011 sme múzeum pokrstili kyslým mliekom a zaželali mu čo najviac návštevníkov, nech slúži celej obci i všetkým, ktorí k nám zavítajú. Na otvorení vystúpil súbor Bežovčan, ktorý pôsobí v našej obci 3. rok. Po prezretí expozície si návštevníci pochutnali na domácich koláčoch "zakrucanikoch" a zabíjačkových dobrotách.

      Toto múzeum bude slúžiť všetkým Bežovčanom, ktorým na našej obci záleží. Veríme, že toto múzeum bude naďalej obohacované o nové exponáty a jeho otvorením sa nič nekončí, ale naopak začína. Chceme aby aj naši najmladší, aj naši potomkovia vedeli odkiaľ pochádzajú, že ich predkovia museli ťažko pracovať, aby vybudovali všetko čo dodnes užívame i my. Tešíme sa, že aj napriek problémom sme náš projekt dotiahli do úspešného konca.

      V budúcnosti plánujeme v týchto priestoroch organizovať rôzne kultúrne podujatia spojené s tradíciami.