Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

VZN

2024

2023

2022

VZN č. 4/2022 Dodatok č. 2 VZN číslo 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce16.12.2022 | 317.36 kb
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Bežovce16.12.2022 | 320.04 kb
Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku Obce Bežovce16.12.2022 | 376.14 kb
VZN číslo 5/2022 ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2015 o poplatkoch za úkony a služby vykonávané obcou Bežovce16.12.2022 | 280.34 kb
VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Bežovce16.12.2022 | 1791.6 kb
VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a škol. zariadeniach zriadených obcou Bežovce16.12.2022 | 1302.82 kb
VZN č. 1/2022 Dodatok č. 1 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce16.12.2022 | 358.72 kb
Návrh VZN Dodatok č. 2 k VZN 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce01.12.2022 | 292.42 kb
Návrh VZN obce Bežovce o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Bežovce01.12.2022 | 1751.5 kb
Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku Obce Bežovce01.12.2022 | 347.43 kb
Návrh VZN Obce Bežovce o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených Obcou Bežovce01.12.2022 | 1232.85 kb
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Bežovce Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Bežovce01.12.2022 | 295.39 kb
Návrh VZN obce ktorým sa zrušuje VZN č. 2/201501.12.2022 | 247.91 kb
Návrh VZN -Dodatok č.1 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce30.11.2022 | 389.38 kb

2021

VZN č. 8/2021 o miestnych daniach na území obce Bežovce17.12.2021 | 109.41 kb
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce17.12.2021 | 280.91 kb
VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bežovce17.12.2021 | 311.97 kb
VZN č. 6/2021 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce17.12.2021 | 299.78 kb
Návrh -VZN č. 8/2021 o miestnych daniach obce Bežovce02.12.2021 | 336.02 kb
Návrh - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady02.12.2021 | 313.66 kb
Návrh - VZN dodatok č. 1 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce02.12.2021 | 282.04 kb
Návrh - VZN o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce02.12.2021 | 944.93 kb
VZN č. 5/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou21.09.2021 | 452.59 kb
VZN č. 4/2021 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou21.09.2021 | 338.81 kb
VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou21.09.2021 | 307.65 kb
VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou21.09.2021 | 968.73 kb
Návrh - VZN Obce Bežovce o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou10.08.2021 | 201.45 kb
Návrh - VZN Obce Bežovce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadenej obcou10.08.2021 | 199.27 kb
Návrh - VZN Obce Bežovce o určení školského obvodu ZŠ zriadenej obcou10.08.2021 | 201.45 kb
Návrh - VZN o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou10.08.2021 | 217.29 kb
VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Bežovce22.03.2021 | 356.25 kb
Návrh - VZN prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku01.03.2021 | 177.13 kb

2020

2019

2018

2017

2016