Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky ZŠ s MŠ v Bežovciach

19.03.2019 komentáre

        Obec   B E Ž O V C E,     072 53   Bežovce  č. 184                  

___________________________________________________________________________

 

Zriaďovateľ OBEC BEŽOVCE v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 596/2003 Z. z.“) a ustanovenia § 5 zákona   č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje dňom 20.03. 2019 výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základnej školy s materskou školou  v Bežovciach č. 417

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c), a d) a § 34 ods. 2 písm. a), b), a c) zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy  v zmysle Vyhlášky  č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • absolvovanie prvej atestácie  alebo jej náhradnej formy /absolvovanie druhej kvalifikačnej skúšky vítané/,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

Iné kritéria a požiadavky:

 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť, riadiace a organizačné schopnosti.

 

Zoznam dokladov,  ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy
 • doklad o bezúhonnosti *
 • potvrdenie pedagogickej praxi,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľ a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace),
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona  č. 18/2018   z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods 7. písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.

 

 

*na účel preukázania bezúhonnosti podľa §3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.  o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Prihlášky  do výberového konania zasielajte spolu s požadovanými dokladmi v termíne do 15.04.2019  na adresu zriaďovateľa:  OBEC BEŽOVCE, 072 53 Bežovce č. 184 v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom „VK  + názov školy -   NEOTVÁRAŤ“.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.  Prihlášky zaslané po termíne  sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo deň osobného doručenia na úrad.  

 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne,  najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

Bežovce  dňa  19. 03. 2019                                                           

 

 

 

                                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík

                                                                                                                       starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diskusia